Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Pred nákupom Vám odporúčame prečítať si nasledujúce obchodné podmienky, ktorými je upravený zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim podľa obchodného zákonníka SR a platných predpisov súvisiacich so spotrebiteľskými zmluvami. 

1. Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi
 
RASK IT s.r.o., Benjamína Martinského 2320/5, 010 01 Žilina  IČO: 53 564 669  (nie sme platci DPH)
 

a kupujúcim, ktorých predmetom je kúpa a predaj výrobkov a služieb ponúkaných na internetovej stránke www.tablety.sk - elektronického obchodu predávajúceho.  Predávajúci je podnikateľ, ktorý ponúka alebo predáva výrobky, alebo poskytuje služby a koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Zmluva uzavieraná na diaľku je zmluva, ktorú uzaviera predávajúci a spotrebiteľ na zásielkový predaj tovaru alebo na poskytnutie služby na diaľku výlučne prostredníctvom elektronických prostriedkov komunikácie (e-mail, mobilný telefón). Kúpna zmluva je uzatváraná na základe elektronickej objednávky kupujúceho. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred obchodnými podmienkami. Dohodnuté podmienky však nesmú byť v rozpore s platnou úpravou obchodného zákonníka.

3. Objednávka a jej overenie predávajúcim

Objednávka musí obsahovať tieto podstatné náležitosti:
- označenie predávajúceho - obchodnú firmu a sídlo, IČO predávajúceho,
- označenie kupujúceho - meno a priezvisko, názov, obchodnú firmu a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho; IČO, DIČ a IČ DPH kupujúceho, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH; telefón a e-mail,
- kód produktu, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (číselné označenie produktov podľa druhu, uvádzané v cenníku elektronického obchodu) a cena produktu,
- množstvo požadovaných kusov produktov,
- vybraný spôsob platby,
- vybraný spôsob dodania tovaru a požadovaný termín dodania,
- adresa pre dodanie tovaru.

Na základe riadne vyplnenej objednávky kupujúceho prevedie predávajúci jej overenie. Overením objednávky predávajúci potvrdzuje kupujúcemu druh, predpokladanú cenu a množstvo produktov, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú. Toto ustanovenie nie je pre predávajúceho záväzné v prípade, ak výrobca prestane dodávať daný produkt alebo uvedie na trh nové verzie produktov. Lehota počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke predávajúceho vrátane ceny je 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.

4. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke, napríklad formou hotovostnej platby, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové a doručovateľské služby alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho.

V prípade predaja na faktúru s posunutým dátumom splatnosti tovar zostáva až do úplneho vyplatenia majetkom spoločnosti Rask IT s.r.o. V prípade nedodržania termínu splatnosti má predávajúci právo na úroky z omeškania vo výške 0,137% za každý deň omeškania, počínajúc nasledujúcim dňom po termíne splatnosti. V prípade omeškania o viacej ako 14 dní má predávajúci právo na zmluvnú pokutu ako paušálnu náhradu škody vo výške 20% z dlžnej sumy. Vyplatením zmluvnej pokuty nezaniká povinnosť kupujúceho uhradiť úroky z omeškania.

5. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

Podmienky pre dodanie tovaru v zmluvne dohodnutých lehotách sú:

  • - overenie objednávky,
  • - voľné skladové zásoby objednaného tovaru v množstve na elektronickej objednávke,
  • - prípadne prevedenie dohodnutého spôsobu platby na účet predávajúceho. Objednaný tovar je expedovaný najneskôr nasledujúci pracovný deň po splnení vyššie uvedených podmienok pre dodanie tovaru.


Možné spôsoby dodania tovaru na území Slovenska:

  • Dodanie tovaru na adresu s dobierkou. Tovar je zasielaný dopravcom alebo poštou na dobierku. Dopravca doručuje zásielky v pracovných dňoch obvykle do 24 hodín od expedície tovaru. Doručenie je vykonané kuriérnou službou alebo prostredníctvom Slovenskej pošty. Cena za dopravu nie je zahrnutá v konečnej cene produktu.
  • Dodanie tovaru platba predom. Tovar je dodaný za rovnakých podmienok ako s dobierkou s tým, že kupujúci zaplatí za tovar predom predávajúcemu. Spôsob platby je prevod alebo vklad na firemný účet predávajúceho. Tovar je expedovaný až po pripísaní finančných prostriedkov na účet predávajúceho. Kupujúci je povinný prevziať tovar od tretej osoby (logistického partnera predávajúceho), ktorá dodá tovar prostredníctvom dopravcu. Predávajúci ako dlžník vyjadruje súhlas s týmto spôsobom splnenia záväzku dodať objednaný tovar.

Dodanie tovaru mimo Slovenska je možné, len po predchádzajúcej dohode zmluvných strán.

  • Miesto plnenia

Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnený jeho odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia. Týmto okamihom prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo všetkých škôd na tovare (náhodnej skazy a náhodného zhoršenia stavu, či škody vzniknuté nesprávnym používaním).


Spôsoby doručenia 

Zákazník má možnosť vybrať si z štyroch spôsobov - osobný odber v Žiline, službou Packeta, Slovenskou poštou, alebo kuriérom GLS . Ceny za uvedené spôsoby dopravy sú uvedený pri možnostiach voľby tohto spôsobu a zákazník je s nimi dopredu riadnym spôsobom oboznámený. 

Spôsoby platby

- Platba vopred prevodom na účet, alebo platba kartou platobná brana (GoPay)
- Platba na dobierku
(v prípade osobného odberu je možná iba platba vopred)

6. Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie

Ak je predaj tovaru (realizácia predmetu plnenia) uskutočnený na základe zmluvy na diaľku t.j. zásielkový predaj tovaru alebo poskytnutie služby na diaľku uzavieranej výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie (menovite internetový elektronický obchod), je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od takejto zmluvy na diaľku do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji“).

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím uvedených lehôt na odstúpenie od zmluvy, predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť, predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil (menovite zmluvy na dodávku počítačových programov) a ďalšie zmluvy vymenované zákonom.

Oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy uzavieranej na diaľku musí byť predávajúcemu doručené do skončenia lehoty pre odstúpenie a predávajúcemu musí byť riadne vrátený kompletný tovar (plnenie) v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli spotrebiteľovi dodané. Spotrebiteľ vráti tovar na adresu dodávateľa. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a povinnosťou strán je vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady za doručenie sú uhrádzané vo výške najlacnejšieho dostupného a bežne prijateľného spôsobu dopravy. 

Spotrebiteľ odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že sa súčasne s ponukou tovaru alebo služby prostredníctvom internetových stránok elektronického obchodu alebo v sídle predávajúceho riadne oboznámil s povinnosťami predávajúceho a potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa § 10 zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Pri kúpe na IČO (právnická osoba) je na niektoré produkty len ročná záruka, kedže obchodný vzťah sa riadí Obchodným zákonníkom. Presná informácia o dĺžke záruky pre podnikateľov je uvedená v informáciach pri produkte. Rovnako pri nákupe na firmu nie je možné odstúpenie od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu. To je možné iba ak nakupuje FO - Spotrebiteľ podľa vyššie uvedeného.

Poučenie o uplatenení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Formular_odstupenie_od_zmluvy (doc)

7. Storno poplatky pri odstúpení od zmluvy


Predávajúci s kupujúcim sa dohodli na nasledujúcich storno poplatkoch súvisiacich s vrátením tovaru predávajúcemu z dôvodov na strane kupujúceho:

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu storno poplatok vo výške 15€ s DPH v prípade vyexpedovania tovaru kupujúcemu, ak kupujúci tovar neprevezme od dopravcu podľa podmienok uvedených v spôsobe dodania, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu storno poplatok vo výške 20% kúpnej ceny objednaného tovaru bez DPH v prípade vyexpedovania tovaru kupujúcemu, ak kupujúci tovar prevzal a odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodu uplatnenia nároku na odstúpenie od zmluvy v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou podľa ust. § 52 Občianskeho zákonníka, resp. zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji, uzatvorenou pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, v prípade, ak sa jedná o spotrebiteľskú zmluvu a sú splnené podmienky pre odstúpenie od zmluvy a tovar vykazuje známky používania, či iného poškodenia a nemožno ho už predať ako nový (najmä tovar je použitý, poškodený, alebo neúplný).

8. Záručná doba a jej plynutie

Záručná doba na nami predávaný tovar je štandardne 24 mesiacov, ak nie je uvedená na dlhšie. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru koncovým zákazníkom. Pri uplatňovaní záruky nám je potrebné poslať spolu s kompletným balením a príslušenstvom kópiu faktúry a záručného listu (ak bol k výrobku dodaný) a čo najpresnejší popis závady. Ak k výrobku nebol dodaný samostatný záručný list, slúži ako záručný list faktúra. Ešte pred reklamáciu je potrebné aby nás zákazník kontaktoval telefonicky alebo e-mailom. 

Zo záruky sú vyňaté tie produkty,  pri ktorých sa preukáže, že boli poškodené úmyselne, alebo neodbornou manipuláciou (napr. prasknutý displej). 

9. Ochrana osobných údajov

Kupujúci uvádza pri registrácii tieto údaje: meno a priezvisko/obchodné meno, adresu trvalého bydliska/sídlo, PSČ, IČO, DIČ/IČ DPH, adresu elektronickej pošty, číslo telefónu. Údaje sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu.

Tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad (faktúru) požadovaný zmluvnými stranami, prípadne slúžia pre účely identifikácie platby kupujúceho vykonanou bankovým prevodom.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, zhromažďuje ich len za vyššie uvedeným účelom a na skvalitnenie svojich služieb. Kupujúci ako dotknutá osoba odoslaním objednávky vyhlasuje, že súhlasí v súlade s ust. § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci a ním oprávnené osoby spracúvali a uchovávali jeho osobné údaje uvedené v registrácii a vo všetkých dokumentoch (informačných systémoch) súvisiacich s vyššie uvedeným predmetom/konaním. Tento súhlas platí počas trvania zmluvy ako aj následnej archivácie predložených osobných materiálov a dokumentov. Kupujúci zároveň berie na vedomie, že spracúvané údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi SR a s platnými predpismi ES/EÚ a že kupujúci má právo písomne svoj súhlas odvolať. Kupujúci používaním internetového obchodu súhlasí tiež s tým, aby predávajúci spracúval poskytnuté osobné údaje v rozsahu zákona, i s tým, aby poskytol osobné údaje na ďalšie spracúvanie pre orgány štátnej správy, územnej samosprávy, pre iný orgán verejnej moci alebo inej osobe, prípadne inému subjektu, ktorý údaje nevyhnutne potrebuje ku svojej činnosti na základe zákona, na základe poverenia alebo na základe zmluvy, aj pre prípad cezhraničného prenosu údajov i do tretích krajín.

„Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, len ak to povolíte, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov odsúhlasítre zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

 

10. Informácia o alternatívnom riešení sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@tablety.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na 
 

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

11. Záverečné ustanovenia

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia aj obchodnými podmienkami predávajúceho, postupmi pri uplatnení nároku z vád tovaru a zárukách a reklamačným poriadkom predávajúceho, ktoré sú k dispozícii v sídle predávajúceho alebo zverejnené na internetových stránkach predávajúceho.

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi zmluvnými stranami sa riadia právnymi predpismi SR. Na právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom pri zásielkovom predaji sa vzťahuje Občiansky zákonník a osobitné predpisy. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa ustanovení uvedených v obchodných podmienkach predávajúceho riešia príslušnými ustanoveniami Občianskeho alebo Obchodného zákonníka.

Tieto obchodné podmienky boli spracované v súlade s platnými právnymi predpismi SR, konkrétne podľa -

  • zákon č. 40/1964 Z.z. občiansky zákonník
  • zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa
  • zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
  • zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky, prípadne obchodné podmienky predávajúceho a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 

Orgán dozoru: 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj

Predmestská 71,
P. O. BOX B-99
011 79 Žilina 1
tel.: 041/7632 130
e-mail: za@soi.sk

Aktualizácia obchodných podmienok: 5.11.2022